• Posted 30-Nov-2017

Intellectual property: Protecting Europe's know-how and innovation leadership

On 29 November 2017, the Commission presented measures to ensure that intellectual property rights are well protected, thereby encouraging European companies, in particular SMEs and start-ups, to invest in innovation and creativity.

Ελληνικό κείμενο

The presented initiatives will make it easier to act efficiently against breaches of intellectual property rights, facilitate cross-border litigation, and tackle the fact that 5% of goods imported into the EU (worth €85 billion) are counterfeited or pirated. The Commission also encourages licensing negotiations which are fair and balanced in rewarding companies for their innovation while allowing also others to build on this technology to generate new innovative products and services.

The measures adopted include:

Stepping up the fight against counterfeiting and piracy: The Commission seeks to deprive commercial-scale IP infringers of the revenue flows that make their criminal activity lucrative – this is the so-called ‘follow the money' approach which focuses on the 'big fish' rather than individuals. It also ensures that enforcement actions are adapted to the requirements of today's digital age. With today's initiatives, the Commission aims to:

  • Ensure an equally high level of legal protection and a predictable judicial framework across the EU. New guidance provides clarification on how to apply the 2004 Directive on the enforcement of intellectual property rights (IPRED). The Directive has proved a relevant tool in fighting intellectual property rights (IPR) abuse, but there have been differing interpretations among Member States of some of its provisions over the years. The guidance clarifies these interpretation issues, which will increase legal certainty for all stakeholders and facilitate civil enforcement across the EU straight away, without the need for new legislation. In addition, the Commission calls on Member States to step up their efforts by boosting judicial training, systematically publishing judgements on IP cases and encouraging alternative dispute resolution tools
  • Encourage industry to fight IP infringements. Building on the positive experiences under the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods via the internet, the Commission continues to support industry-led initiatives to combat IP infringements, including voluntary agreements on advertising on websites, on payment services and on transport and shipping. Such agreements can lead to faster action against counterfeiting and piracy than court actions. They complement recent Commission guidelines for online platforms to tackle illegal content.
  • Reduce the volume of counterfeited products reaching the EU market. The Commission proposes to reinforce cooperation programmes with third countries (China, South-East Asia, Latin America) and create a watch-list of markets that are reported to engage in, or facilitate, substantial IPR infringement. The Commission will publish an updated report on IPR enforcement in third countries. The Commission will step up co-operation between EU customs authorities, notably by assessing the implementation of the EU Customs Action Plan on IP infringements for 2013-2017 and proposing more targeted assistance to national customs authorities.

Creating a fair and balanced system for Standard Essential Patents: Many key technologies that are part of global industry standards (such as WiFi or 4G) are protected by Standard Essential Patents (SEPs). Today the Commission offers guidance and recommendations for a balanced and efficient SEPs system where two objectives are reconciled: product manufacturers can access technologies under transparent and predictable licensing rules; and at the same time patent-holders are rewarded for their investments in R&D and standardisation activities so that they are incentivised to offer their best technologies for inclusion in standards. More transparency and predictability should give the EU – including its many start-ups – a head-start in the global technological innovation race and fully grasp the potential of 5G and the Internet of Things.

The Commission will closely monitor the progress on the proposed measures and assess the need for further steps.

For more information: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm

 

Διανοητική ιδιοκτησία: Προστασία της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην τεχνογνωσία και την καινοτομία

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή παρουσίασε μέτρα που εξασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες –ιδίως οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις– να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν θα διευκολύνουν την αποτελεσματική δράση κατά των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κίνηση διασυνοριακών ένδικων διαδικασιών και θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι το 5% των εμπορευμάτων (αξίας 85 δισ. ευρώ) που εισάγονται στην ΕΕ είναι προϊόντα παραποίησης ή πειρατείας. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση αδειών χρήσης με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να επιβραβεύονται οι καινοτόμες επιχειρήσεις χωρίς να εμποδίζονται άλλες εταιρείες να αξιοποιούν τις τεχνολογίες τους για να παράγουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της ικανότητας καταπολέμησης της παραποίησης και της πειρατείας: Η Επιτροπή επιδιώκει να στερήσει από όσους παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα τις ροές εσόδων που καθιστούν επικερδείς τις εγκληματικές δραστηριότητές τους – αυτή η προσέγγιση αποκαλείται «παρακολούθηση των διαδρομών του χρήματος» και εστιάζει στα «μεγάλα ψάρια» αντί για μεμονωμένα άτομα. Διασφαλίζει ότι οι δράσεις επιβολής της νομοθεσίας είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σημερινής ψηφιακής εποχής. Με τις σημερινές πρωτοβουλίες, η Επιτροπή επιδιώκει:

  • Να εξασφαλίσει εξίσου υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ. Νέα κείμενα καθοδήγησης διευκρινίζουν τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED) του 2004. Η οδηγία έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της κατάχρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς διαφορετικές ερμηνείες ορισμένων από τις διατάξεις της μεταξύ κρατών μελών. Το υλικό καθοδήγησης διευκρινίζει αυτά τα προβλήματα ερμηνείας, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διευκολυνθεί αμέσως η επιβολή μέτρων αστικού δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να χρειαστεί θέσπιση νέας νομοθεσίας. Εξάλλου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους μέσω ενίσχυσης της κατάρτισης του δικαστικού σώματος, μέσω συστηματικής δημοσίευσης των αποφάσεων σε υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας και μέσω ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών εργαλείων επίλυσης των διαφορών.
  • Να υποστηρίξει τον κλάδο στην αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αξιοποιώντας τις θετικές εμπειρίες από το μνημόνιο συμφωνίας για την πώληση προϊόντων παραποίησης μέσω του διαδικτύου, η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες του κλάδου για την αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών συμφωνιών σχετικά με τις διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμής και σχετικά με τις μεταφορές. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη δίωξη των υποθέσεων παραποίησης και πειρατείας σε σύγκριση με τις δικαστικές προσφυγές. Οι δράσεις αυτές συμπληρώνουν τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παράνομο περιεχόμενο.
  • Να περιορίσει τον όγκο των προϊόντων παραποίησης που φθάνουν στην αγορά της ΕΕ. Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τα προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες (Κίνα, νοτιοανατολική Ασία, κεντρική Αμερική) και να δημιουργήσει κατάλογο επιτήρησης των αγορών για τις οποίες υπάρχουν αναφορές συμμετοχής ή διευκόλυνσης των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σημαντικό βαθμό. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, κατά κύριο λόγο μέσω αξιολόγησης της εφαρμογής του σχεδίου δράσης των τελωνείων της ΕΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017 και μέσω παροχής πιο στοχευμένης βοήθειας στις εθνικές τελωνειακές αρχές.

Δημιουργία ενός δίκαιου και ισόρροπου συστήματος τυποποιημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Πολλές βασικές τεχνολογίες που αποτελούν μέρος των παγκόσμιων προτύπων στους αντίστοιχους κλάδους (π.χ. WiFi ή 4G) προστατεύονται με τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (SEP). Η Επιτροπή προσφέρει σήμερα καθοδήγηση και συστάσεις για ένα ισόρροπο και αποδοτικό σύστημα SEP, συμφιλιώνοντας δύο στόχους: οι παραγωγοί προϊόντων θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες βάσει διαφανών και προβλέψιμων κανόνων παραχώρησης αδειών χρήσης και, ταυτόχρονα, οι κάτοχοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ανταμείβονται για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και τεχνολογία και σε δραστηριότητες τυποποίησης έτσι ώστε να έχουν κίνητρο να προσφέρουν τις καλύτερες τεχνολογίες τους για συμπερίληψη στα πρότυπα. Η βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας αναμένεται να προσφέρει στην ΕΕ –και άρα και στις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις της– προβάδισμα στον παγκόσμιο τεχνολογικό αγώνα για καινοτομία και στην πλήρη υλοποίηση των δυνατοτήτων των δικτύων 5G και του «διαδικτύου των πραγμάτων».

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο επί των προτεινόμενων μέτρων και θα αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm