• Posted 21-Mar-2019

Horizon Europe Missions: State of Play

Missions will be a feature of Horizon Europe, but the development of this new feature is challenging both when it comes to policy and operational decisions.

Ελληνικό Κείμενο

On the policy or legislative process side, the Missions are enshrined as a concept in the Horizon Europe Regulation (in the Partial General Approach that was agreed between the Council and Parliament late last year). The actual details, including on the mission areas and their governance, are still being discussed in Council in the Research Working Group meetings, and a final text is still to be agreed for the annex to the Horizon Europe Specific Programme on the missions. Main sticking points remain the governance overall and how the Member States will be involved, but most importantly the broader mission areas - on the basis of which Mission Boards will be asked to define the actual missions.

The very broad areas currently in drafts are, climate, cancer, water, cities/carbon neutral cities and soil/food – but for the final text they will be made more specific (for example cancer is likely to focus on childhood cancer etc.).

The role of the Mission boards will be advisory only, but what they will be doing is still needs further discussion. The Boards will be asked to define the mission in each area, its objectives and set the ground for designing the timelines and calls. Boards might also play a role in monitoring, checking if missions need to be reoriented, advising on how to translate results into policy, and be possibly also involved in the selection of the portfolio of projects in an advisory capacity.

The idea of the portfolio approach for projects under each mission will require a specific approach compared to standard Horizon rules and procedures. It is likely that additional evaluation criteria are needed or a different way of weighting criteria is used. It is also expected that for the missions there will be a departure from the current “no-negotiation” approach (only certain work packages might be selected for funding, projects could be merged etc.). In addition to DG RTD, different DGs (e.g. Climate, Transport, Health) could be in the “driving seat” for a particular mission.

There is an understanding that missions will need to have global character and that this will most likely have to be reflected in consortia. On the very practical aspects around the design, evaluation and selection as well as project management and monitoring there are still many open questions which will have to work on over the coming months, including on how the calls will be designed, single or multiple stage calls, how to evaluate proposals and create project portfolios, how to identify the right reviewers etc.

Source: UKRO

 

 

 

 

 

Έρευνα και Καινοτομία

Οι Αποστολές του «Ορίζων Ευρώπη»: Τρέχουσα Κατάσταση

Οι αποστολές θα είναι ένα χαρακτηριστικό του Ορίζων Ευρώπη αλλά η αυτή η εξέλιξη αντιμετωπίζει προκλήσεις σε ότι αφορά τη σχετική πολιτική και τις λειτουργικές αποφάσεις. Από πλευράς πολιτικής ή νομοθετικής διαδικασίας, οι αποστολές έχουν κατοχυρωθεί ως έννοιες στον Κανονισμό για τον Ορίζων Ευρώπη (στη μερική γενική προσέγγιση που συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στα τέλη του περασμένου έτους). Οι ακριβής λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων των τομέων των αποστολών και το πως θα κυβερνώνται, συζητούνται ακόμη στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας του Συμβούλιου για την Έρευνα. Επίσης το τελικό κείμενο του Παραρτήματος στο Ειδικό Πρόγραμμα του Ορίζων Ευρώπη σχετικά με τις αποστολές ακόμη να συμφωνηθεί. Τα κύρια εναπομείναντα σημεία παραμένουν η διακυβέρνηση και ο τρόπος εμπλοκής των χωρών μελών. Το πιο σημαντικό εναπομένων σημείο είναι οι ευρύτεροι τομείς των αποστολών στη βάση των οποίων τα Συμβούλια των Αποστολών θα ζητηθούν να καθορίσουν με ακρίβεια συγκεκριμένες αποστολές.

Οι τομείς, οι οποίοι είναι πολύ γενικοί και οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα προσχέδια είναι, το κλίμα, ο καρκίνος, το νερό, οι πόλεις /  πόλεις χωρίς εκπομπές άνθρακα και έδαφος / τρόφιμα. Για το τελικό κείμενο οι τομείς αυτοί θα γίνουν πιο συγκεκριμένοι (για παράδειγμα ο τομέας για το καρκίνο είναι πιθανόν ότι θα επικεντρωθεί στον παιδικό καρκίνο κτλ.).

Ο ρόλος των Συμβουλίων των Αποστολών θα είναι μόνο συμβουλευτικός, αλλά για το τι θα κάνουν είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί περεταίρω. Θα ζητηθεί από τα Συμβούλια να καθορίσουν την αποστολή σε κάθε τομέα, τους στόχους και να θέσουν το έδαφος για το σχεδιασμό χρονοδιαγραμμάτων και προσκλήσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων. Τα Συμβούλια μπορούν επίσης να έχουν ρόλο στην επίβλεψη, να ελέγχουν αν χρειάζεται αναπροσανατολισμός των αποστολών, να συμβουλεύουν για το πως τα αποτελέσματα μπορούν να ερμηνεύονται σε πολιτική και πιθανόν να εμπλέκονται, υπό συμβουλευτική ιδιότητα, στην επιλογή των χαρτοφυλακίων των έργων.  

Η ιδέα για την προσέγγιση του χαρτοφυλακίου για τα έργα που υπόκεινται στη κάθε αποστολή θα χρειαστεί ειδική προσέγγιση σε σχέση με τους πρότυπους κανόνες και διαδικασίες του προγράμματος Ορίζων. Είναι πιθανόν επίσης ότι θα χρειαστούν επιπρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης ή διαφορετικοί τρόποι για το πως χρησιμοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης. Αναμένεται ακόμη ότι θα υπάρξει αποχώρηση από τη τρέχουσα προσέγγιση «μη-διαπραγμάτευσης» για τις αποστολές (μόνο συγκεκριμένα πακέτα εργασίας μπορεί να επιλεχθούν για χρηματοδότηση, μπορεί να υπάρξει συγχώνευση έργων κτλ.). Πρόσθετα από τη Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και τη Καινοτομία, για μια συγκεκριμένη αποστολή, μπορεί στη  «θέση του οδηγού» να βρίσκονται διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις (πχ Κλίμα, Μεταφορών, Υγείας).

Υπάρχει η κατανόηση ότι οι αποστολές θα χρειαστεί να έχουν ένα διεθνή χαρακτήρα και αυτό μάλλον θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται από τη σύσταση κοινοπραξιών. Σε ότι αφορά τα πρακτικά θέματα, σχετικά με το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την επιλογή όπως επίσης και τη διαχείριση έργων και την επίβλεψή τους, υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα πάνω στα οποία πρέπει να γίνει δουλεία τους ερχόμενους μήνες. Επίσης δουλειά πρέπει να γίνει και σχετικά με το σχεδιασμό προσκλήσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων ενός ή πολλαπλών επιπέδων, πως θα γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων και η δημιουργία των χαρτοφυλακίων των έργων, πως θα γίνεται ταυτοποίηση των σωστών εξεταστών κτλ.

Πηγή: UKRO