• Posted 18-Oct-2018

EU makes its pitch to member states for 12 research missions and 13 industry partnerships

EU Research Commissioner Carlos Moedas met science ministers on Monday, 15 October to make a strengthened case for his strategy for missions and industrial partnerships in the next research programme, Horizon Europe.

Ελληνικό Κείμενο

The European Commission has drawn up a longlist of 12 themes for missions – a new form of objective-focused research – and for 13 industry partnerships, as it seeks to persuade ministers of the attractions of its plans for the €94.1 billion programme, set to begin in 2021.

In a briefing paper circulated to ministers, the Commission identifies the following fields as potential mission topics:

 • paediatric cancer;
 • health in the digital age;
 • reducing inequalities with skills and competences;
 • carbon neutral industry;
 • smart liveable cities;
 • roads without victims;
 • seasonal energy storage;
 • healthy sustainable and resilient agri-food systems;
 • land management for biodiversity and carbon storage;
 • zero-waste society;
 • healthy oceans;
 • quantum computing.

The Commission proposes to establish mission boards, which would begin work as soon as the first quarter of 2019.

Missions are conceived as a way for the EU to better promote the research it funds. The public submitted 2,074 mission ideas to the Commission in all, according to the brief. The most frequent mission proposals were in the areas of digitisation and artificial intelligence, 16 per cent of submissions, health and well-being, 10 per cent, socio-economic transformation, 10 per cent, and sustainable production, 7 per cent. 

New partnerships

Commission officials also set out 13 options for future industry partnerships, many of which are conceived as successors to existing groups.

The partnerships tie together companies, universities, laboratories, SMEs and other groups and organisations around big research and innovation challenges.

EU-funded partnerships in action today include Clean Sky, which funds research into cleaner, quieter aircraft; the European Green Vehicles Initiative, which aims to develop technologies such as longer-life batteries; and largest of them all, the Innovative Medicines Initiative (IMI). 

The proposal for Horizon Europe, published in June, calls for current partnerships - the Commission counts almost 100 funded through the framework programme - to be rationalised, but as yet there has been no detail of where the axe might fall. Existing partnerships are expected to audition anew for funding. 

The Commission is giving ministers the option of prolonging the life of many of the partnerships funded through Horizon 2020, under broad new names:

 • Faster and safer use of health innovations (a possible successor to IMI);
 • Global health partnerships (successor to European & Developing Countries Clinical Trials Partnership);
 • Key digital technologies (successor to Electronic Components and Systems for European Leadership);
 • Metrology (successor to European Metrology Programme for Innovation and Research);
 • Air traffic management (successor to Single European Sky ATM Research);
 • Aviation (successor to Clean Sky);
 • Rail (successor to Shift2Rail);
 • Fuel-cell and hydrogen technologies (successor to Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking);
 • Bio-based solutions (successor to Bio-based industries).

This selection emerged from “more than 50 ideas” collected by Commission officials.

Four brand new industry topics were also be presented to ministers, including: connectivity beyond 5G; innovative space systems; connected, autonomous mobility; and industrial batteries.

In addition, the Commission paper presents four “tentative themes” for new innovation hubs, or Knowledge and Innovation Communities, to be managed by the European Institute of Innovation and Technology. These are: cultural and creative sectors; security and resilience; inclusion, integration and migration; space; and water marine and maritime.

According to the Commission’s briefing paper, partnerships should have “stronger EU added value, substantial modernisation, changes in membership, and clear termination dates.” Draft “impact assessments” will be prepared “towards the end of 2018”.

Missions are expected to gain some 10 per cent of the budget in the first years of Horizon Europe, with each mission earmarked around €1-2 billion in total. Meanwhile, partnerships would account for 30-40 per cent of the budget, according to the Commission.

More information: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-makes-its-pitch-member-states-12-research-missions-and-13-industry

 

Η ΕΕ ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη για 12 ερευνητικές αποστολές και 13 εταιρικές σχέσεις στον τομέα της βιομηχανίας

Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την ‘Ερευνα, κ. Carlos Moedas, συναντήθηκε με Υπουργούς Επιστημών τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, για να ενισχύσει την στρατηγική του για αποστολές και βιομηχανικές εταιρικές σχέσεις στο επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα «Horizon Europe».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει έναν μακρύ κατάλογο 12 θεμάτων για αποστολές - μια νέα μορφή αντικειμενοστραφούς έρευνας - και 13 εταιρικών σχέσεων στον τομέα της βιομηχανίας, καθώς επιδιώκει να πείσει τους Υπουργούς για την ελκυστικότητα του σχεδίου της για το πρόγραμμα ύψους 94,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει το 2021.

Σε ένα ενημερωτικό έγγραφο που διανεμήθηκε στους Υπουργούς, η Επιτροπή προσδιορίζει τα ακόλουθα πεδία ως πιθανά θέματα αποστολής:

 • παιδιατρικός καρκίνος·
 • υγεία στην ψηφιακή εποχή·
 • μείωση των ανισοτήτων με δεξιότητες και ικανότητες·
 • βιομηχανία ουδέτερου άνθρακα·
 • έξυπνες ζωντανές πόλεις·
 • δρόμοι χωρίς θύματα·
 • εποχιακή αποθήκευση ενέργειας·
 • υγιεινά, βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα γεωργικών ειδών διατροφής·
 • διαχείριση της γης για τη βιοποικιλότητα και την αποθήκευση άνθρακα·
 • κοινωνία μηδενικών απορριμμάτων·
 • υγιείς ωκεανοί·
 • κβαντική υπολογιστική.

Η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση επιτροπών για τις αποστολές, οι οποίες θα αρχίσουν να λειτουργούν το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Οι αποστολές θεωρούνται ως ένας τρόπος για την ΕΕ να προωθήσει καλύτερα την έρευνα που χρηματοδοτεί. Το κοινό υπέβαλε συνολικά 2.074 ιδέες αποστολών στην Επιτροπή, σύμφωνα με τη σύντομη έκθεση. Οι πιο συχνές προτάσεις αποστολών αφορούσαν την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, που ήταν το 16% των υποβολών, την υγεία και ευημερία το 10%, τον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό το 10% και τη βιώσιμη παραγωγή το 7%.

Νέες συνεργασίες

Η Επιτροπή έθεσε επίσης 13 επιλογές για τις μελλοντικές εταιρικές σχέσεις, πολλές από τις οποίες θεωρούνται διάδοχοι των υφιστάμενων ομάδων.

Οι εταιρικές σχέσεις συνδέουν επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, εργαστήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και άλλες ομάδες και οργανισμούς γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Οι κοινοπραξίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σήμερα περιλαμβάνουν το Clean Sky, το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα για καθαρότερα, πιο αθόρυβα αεροσκάφη, την πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πράσινα οχήματα, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών όπως μπαταρίες μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, και την μεγαλύτερη από αυτές, την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI).

Η πρόταση για το Horizon Europe, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, απαιτεί να υπάρξει ορθολογισμός των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων - η Επιτροπή υπολογίζει σχεδόν 100 που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος-πλαισίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία λεπτομέρεια για το πού θα πέσει ο πέλεκυς. Οι υπάρχουσες συνεργασίες αναμένεται να προβούν εκ νέου σε ακρόαση για χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή δίνει στους Υπουργούς τη δυνατότητα να επιμηκύνουν την «ζωή» πολλών εταιρικών σχέσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Horizon 2020» με νέα ευρεία ονόματα:

 • Ταχύτερη και ασφαλέστερη χρήση καινοτομιών στον τομέα της υγείας (πιθανός διάδοχος του ΙΜΙ).
 • Παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις στον τομέα της υγείας (διάδοχος της εταιρικής σχέσης για τις Κλινικές Δοκιμές των Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών)
 • Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες (διάδοχος των Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και των Συστημάτων Ευρωπαϊκής Ηγεσίας).
 • Μετρολογία (διάδοχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μετρολογίας για την Καινοτομία και την Έρευνα) ·
 • Διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (διάδοχος του Ερευνητικού Σχεδίου ATM του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού) ·
 • Αεροπορία (διάδοχος του Clean Sky).
 • Σιδηρόδρομος (διάδοχος του Shift2Rail).
 • Τεχνολογίες καυσίμων και υδρογόνου (διάδοχος της κοινής επιχείρησης «κυψελών καυσίμου και υδρογόνου») ·
 • Βιολογικές λύσεις (διάδοχος των βιομηχανιών βιοπροϊόντων).

Η επιλογή αυτή προέκυψε από τις «περισσότερες από 50 ιδέες» που συγκέντρωσαν οι υπάλληλοι της Επιτροπής.

Τέσσερα ολοκαίνουργια θέματα για τη βιομηχανία παρουσιάστηκαν επίσης στους Υπουργούς, μεταξύ των οποίων: η συνδεσιμότητα πέραν των 5G, καινοτόμα διαστημικά συστήματα, αυτόνομη κινητικότητα και βιομηχανικές μπαταρίες.

Επιπλέον, το έγγραφο της Επιτροπής παρουσιάζει τέσσερα «προσωρινά θέματα» για νέους κόμβους καινοτομίας ή για Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Αυτοί είναι: οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. ασφάλεια και ανθεκτικότητα · ενσωμάτωση, ένταξη και μετανάστευση, διάστημα και θαλάσσια ύδατα.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο της Επιτροπής, οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να έχουν «ισχυρότερη προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, ουσιαστικό εκσυγχρονισμό, αλλαγές στην ιδιότητα του μέλους και σαφείς ημερομηνίες λήξης». Το σχέδιο «εκτιμήσεων αντικτύπου» θα εκπονηθεί «προς το τέλος του 2018».

Οι αποστολές αναμένεται να αποκτήσουν περίπου το 10% του προϋπολογισμού κατά τα πρώτα χρόνια του Horizon Europe, με κάθε αποστολή να αντιστοιχεί περίπου σε 1-2 δις ευρώ συνολικά. Στο μεταξύ, οι εταιρικές σχέσεις θα αντιπροσωπεύουν το 30-40% του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-makes-its-pitch-member-states-12-research-missions-and-13-industry