Participation in International Brokerage Events Brokerage Events — Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης (Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) 

The “Participation in International Brokerage Events” Programme aims to the international networking of Cypriot organisations. Through implementation of the Programme it is anticipated to support the extroversion of Cypriot organisations and to eliminate the weaknesses attributed to the small size of the Cypriot market and lack of critical mass of resources and infrastructures. Furthermore, Cypriot entities will be supported in exploiting research results of Cypriot origin that cannot be utilised in the local market, as well as identifying technologies and technical know-how which are not available in Cyprus. 

Το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» στοχεύει στη διεθνή δικτύωση των κυπριακών φορέων. Μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος, επιδιώκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών φορέων και ο περιορισμός των αδυναμιών που πηγάζουν από το μικρό μέγεθος της κυπριακής αγοράς και την έλλειψη κρίσιμης μάζας συντελεστών και υποδομών. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η ενίσχυση των προσπαθειών των κυπριακών φορέων για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας τα οποία παράγονται στην Κύπρο αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά, καθώς και ο εντοπισμός στο εξωτερικό τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που δεν υπάρχουν διαθέσιμες στην Κύπρο.

Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 140.000 Ευρώ

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Φορέα: 900 Ευρώ (εφάπαξ ποσό)

Καταληκτική Ημερομηνία Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: μέχρι τις 30/09/2020, ώρα 13:00 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει κατά μέγιστο σε δύο (2) εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης ανά ημερολογιακό έτος (2017, 2018, 2019, 2020) και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Τα έξοδα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, των οποίων οι προτάσεις λαμβάνουν την έγκριση του ΙΠΕ, καλύπτονται από τον Ανάδοχο Φορέα και η χρηματοδότηση καταβάλλεται από το ΙΠΕ στο Φορέα αφού υποβληθεί Έκθεση Πεπραγμένων.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της Εκδήλωσης.

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος ή άλλες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο christou.p.elpida@ucy.ac.cy 

Λίστα με εγκεκριμένες εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης:

 

21-23 November 2017, Rome, Italy — «SPACE week in Rome»

Why participate?

Official Website: http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/space-week-2017/ 

 

29-30 November 2017, Amsterdam, The Netherlands — «Wind Energy Match 2017»

Main topics

Why participate?

Official Website: https://www.b2match.eu/windenergymatchmaking2017 

 

30 November — 1 December 2017, Palma de Mallorca, Spain — «Artificial intelligence: opportunities for tourism brokerage event»

This brokerage event intends to build professional relationships among tourism -and innovation- related stakeholders (companies, public administrations, destinations, others), to create synergies among professionals and to build new ones.

Focus:

Main topics:

Why participate:

Official Website: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/005f5a65-455e-49c4-9720-1b7174ee04d7?&nolayout=true 

 

6 December 2017, Stuttgart, Germany — «5th International Women4Energy Conference»

The topic of this year’s conference will be “Next Renewable Energy Solutions” with a special focus on the newest solutions and technologies in the field of Renewable Energies and the implications and conclusions of the "winter package".

The conference reaches out to all female professionals active in energy related innovation to:

Official Website: http://www.women4energy.eu/ 

 

8 December 2017, Brussels, Belgium — «Health Partnering Day 2017»

Health NCP Net 2.0 is organizing a free of charge Partnering event on the 7th of December 2017, meant to assist you in finding the right partners for the upcoming 2018 calls. The launch of the 2018 call is planned for the 7th of November 2017, having the first deadline on the 18th of April 2018, therefore this would be a good opportunity for your institution to identify the proper consortium partners.

This Partnering event will target a wide spectrum of companies, universities and researchers from Europe and beyond interested in sharing new project ideas.

One day later, on the 8th of December 2017, the European Commission is organizing an Open Info Day dedicated to “Health, Demographic Change & Wellbeing (SC1)” challenge in Horizon 2020 and focusing on the 2018 call.

Official Website: https://www.b2match.eu/healthBE2017 

 

13 December 2017, Brussels, Belgium — «Βrokerage event for the H2020 transport call 2018»

The event will focus on the topics included in the 2018-2019 Transport Work Programme and will foster the creation of consortia for the upcoming Horizon 2020 Transport calls:

MOBILITY FOR GROWTH:

  1. Building a low-carbon, climate resilient future: Low-carbon and sustainable transport
  2. Safe, integrated and resilient transport systems
  3. Global leadership and competitiveness
  4. Accounting for the people.

AUTOMATED ROAD TRANSPORT

GREEN VEHICLES

BLUE GROWTH

All companies, universities and researchers interested in the Transport domain from Europe and beyond are invited to attend.

Official Website: https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018 

 

13-14 December 2017, Hertogenbosch, Netherlands — «Business Meet & Match during AgriFoodTech»

At AgriFoodTech, trade fair and congress, we connect companies and R&D/knowledge institutes from High tech systems & materials to Agri & Food and Horticulture.  

The following themes are presented: 

Official Website: https://agrifoodtech2017.b2match.io/ 

 

7-11 January 2018, Las Vegas, United States — «B2B Matchmaking Event at CES 2018»

The Business-to-Business Matchmaking event sets up 30 minute speed meetings between "Born Global" startups and international SMEs, and potential strategic partners and investors from the US and global markets:

Official Website: https://www.b2match.eu/eaec-ces2018 

 

16 January 2018, Angers, France — «Plant and crop productions B2B meetings at VIBE, Vegepolys International Business Event - SIVAL»

A unique opportunity to meet companies

Why participate ?

Official Website: https://www.b2match.eu/vibe2018/ 

 

7-8 February 2018, Nantes, France — «Biogaz Europe 2018 - International Business Meetings»

Official Website: https://biogaz-europe-2018.b2match.io/ 

 
26-28 February 2018, Copenhagen, Denmark — «Big Science Business Forum 2018» 

Big Science Business Forum 2018 will be the first one-stop-shop for European companies and other stakeholders to learn about Europe’s Big Science organisations’ future investments and procurements worth billions of euros. The forum will offer your business the chance to:

Official Website: https://bsbf2018.org/ 

 

7 March 2018, London, United Kingdom — «Ecobuild Matchmaking 2018»

ecobuild is the must go event in the construction industry calendar for forward thinking companies, senior professionals and influencers. Under the new ownership of Futurebuild Events, ecobuild 2018 will be a fresh new format that’s nothing like an ordinary trade show. The event will bring together the most innovative brands, speakers and experiences; thought provoking, valuable content, and an unparalleled opportunity for networking and relationship building.

Official Website: https://ecobuild2018.b2match.io/ 

 


Για τις παρακάτω εκδηλώσεις δεν προβλέπεται προς το παρόν χρηματοδότηση. Ωστόσο, αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον κυπριακό φορέα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) μπορεί να μεσολαβήσει και να εξετάσει το ζήτημα χρηματοδότησης με το ΙΠΕ.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μία από τις παρακάτω εκδηλώσεις και αναζητούν χρηματοδότηση, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Λειτουργό του ΕΓΚ, κα Ελπίδα Χρίστου (τηλ. 22894278, christou.p.elpida@ucy.ac.cy). 

 

14-17 November 2017, Brussels, Belgium — «Horizon 2020 Societal Challenge 2 (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and bioeconomy) Info week» 

The event targets potential applicants to the calls for proposals under the Horizon 2020 SC2 ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’. The new €1,3bn of funding opportunities under Work Programme for 2018-2020 will be presented in the morning, whereas in-depth info sessions on various calls open in 2018 will be held in the afternoon.

Following the Info Day, a corresponding brokerage event will be organised by the EU-funded BioHorizon project. The purpose of the event is to support potential applicants in  finding potential partners for future applications under the upcoming SC2 calls for proposals.

Official Website: http://tinyurl.com/y8ynxk47 

 

15 November 2017, Brussels, Belgium — «3rd Bio-Horizon International Brokerage Event» 

The brokerage event will focus specifically on the 2018 topics in all three calls under Societal Challenge 2 (namely Sustainable Food Security, Blue Growth and Rural Renaissance) and the Key Enabling Technology 'Biotechnology' (KET-B).

Following a general introduction to the topics and some information on aspects to consider when building a consortium, the main part of the event will comprise a series of bilateral meetings between individuals interested in the same call topics. Following successful registration for the event, participants can pre-arrange these bilateral meetings automatically by means of a sophisticated, user-friendly matchmaking tool. With this too users can select their desired discussion partners based on the profiles and research interests input into the system by participants themselves.

Official Website: http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=152 

 

29-30 November 2017, Brussels, Belgium — «Water Knowledge Europe 2017 (H2020 Brokerage Event)»

Water Knowledge Europe aims at enhancing the participants’knowledge around the upcoming H2020 water-calls.

Why joining?

Official Website: http://www.icontact-archive.com/PX0U1-9kSYO_Vmbseb2Uyl4xwyNfobke?w=4 

 

30 November 2017, Brussels, Belgium — «Info Day on Research Infrastructures 2018-2020 Work Programme»

The aim of the day will be to inform potential participants in the new Work Programme 2018/2020 and to offer some unique opportunities for networking.

Official Website:  http://www.rich2020.eu

 

1 December 2017, Brussels, Belgium — «4th JPI Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) Conference» 

The target audience is broad and includes not only funders and scientists, but also policy makers of health & agriculture, industry and health professionals. 

Communication is of high importance to increase the impact of nutritional science. Understanding the perspectives and needs of other stakeholders is a key aspect of good communication. 

Official Website: https://jpi-hdhl-conference.b2match.io/ 


Updated: 7 November 2017

13 December 2017, Brussels, Belgium — «Βrokerage event for the H2020 transport call 2018»

The event will focus on the topics included in the 2018-2019 Transport Work Programme and will foster the creation of consortia for the upcoming Horizon 2020 Transport calls:

MOBILITY FOR GROWTH:

  1. Building a low-carbon, climate resilient future: Low-carbon and sustainable transport
  2. Safe, integrated and resilient transport systems
  3. Global leadership and competitiveness
  4. Accounting for the people.

AUTOMATED ROAD TRANSPORT

GREEN VEHICLES

BLUE GROWTH

All companies, universities and researchers interested in the Transport domain from Europe and beyond are invited to attend.

Official Website: https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018