• Posted 16-May-2019

Update on Open Science

The European Open Science Cloud (EOSC) was initially proposed in 2016 as part of the European Cloud initiative, and was officially launched at a dedicated event hosted by the Austrian Presidency in November 2018.

Ελληνικό Κείμενο

The inauguration marked the conclusion of a long consultation and reflection process with stakeholders led by the European Commission. The process has been summarised in the Vienna Declaration on the EOSC, adopted during the event, which also highlights further commitments by the Member States.

Extensive consultation with scientific and institutional stakeholders lead to the development of the EOSC implementation roadmap, which describes 6 action lines for the implementation of the European Open Science Cloud – and includes specific examples and related milestones.

Also in November 2018, two important reports were published by the Commission, that have shaped the new EOSC governance structure. These are:

  • Prompting an EOSC in Practice - A Report of the Commission 2nd High Level Expert Group on the European Open Science Cloud.
  • Turning Fair into Reality - A Report of the Commission FAIR Data Expert Group.

The governance structure for EOSC is comprised of the EOSC Governance Board, Executive Board and Stakeholder Forum. The Executive Board includes experts recently selected through an open call. The EOSC Portal has been launched and is now the main source of information about the EOSC initiative, its governance and the selected Horizon 2020-funded projects that will contribute to the development of the EOSC by 2021.

The EOSC pilot project has supported the first phase of the development of EOSC. This gathered a consortium of 33 pan-European organisations & 15 third parties covering a range of disciplines and organisations. The aims of the pilot have been to propose and trial a suitable governance framework for the EOSC, develop a number of demonstrators to function as high profile pilots, and to engage stakeholders to build trust and skills for the adoption of an open approach to scientific research.

Plan S, an initiative for Open Access publishing, was launched in September 2018 by cOAlition S. The aim of Plan S is that, from 2020 onwards, scientific publications resulting from publicly funded research grants must be published in compliant Open Access journals or platforms.

cOAlition S currently comprises 15 national research funding organisations and four charitable foundations who have agreed to implement the 10 principles of Plan S in a coordinated way, together with the European Commission and the European Research Council (ERC). This is a global initiative, not restricted to members within Europe.  Other research funders from across the world, both public and private, are invited to join. The most recent member is the Higher Council for Science and Technology (HCST) from Jordan, who also represents the first organisation in the Middle East to join cOAlition S. 

An implementation task force is currently being lead by John-Arne Røttingen of the Research Council of Norway, and David Sweeney from UK Research and Innovation (UKRI). Implementation Guidance was published December 2018 and a public consultation closed in early February. Over 600 individuals or organisations from 40 countries provided feedback during the consultation. Respondents who provided feedback include researchers, librarians and libraries, publishers and editors, universities, learned societies, research funders and performers, and other interested citizens and organisations The input from the consultation is being analysed and will input into an updated version of the Plan S implementation guidance, expected in spring 2019.

As part of the developments on Plan S, cOAlition S are seeking an Open Access Champion to represent cOAlition S in meetings with stakeholders, and help promote, present and communicate Plan S.

Source: UKRO

 

Εξελίξεις σχετικά με την Ανοιχτή Επιστήμη (Open Science)

Το «Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Επιστήμης», European Open Science Cloud (EOSC),  προτάθηκε αρχικά το 2016, ως μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας European Cloud και εγκαινιάστηκε επίσημα σε μια ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Αυστριακή Προεδρία της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2018. Τα εγκαίνια σηματοδότησαν την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαδικασία συνοψίστηκε στη Διακήρυξη της Βιέννης σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Επιστήμης», που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της παραπάνω εκδήλωσης και η οποία υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις των κρατών μελών.

Οι εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους επιστημονικούς και θεσμικούς παράγοντες οδήγησαν στην ανάπτυξη του Χάρτη Εφαρμογής του EOSC, ο οποίος περιγράφει έξι (6), κατευθυντήριες  δράσεις για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοιχτής Επιστήμης και περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα και σχετικά ορόσημα.

Επίσης, τον Νοέμβριο του 2018, δημοσιεύθηκαν δύο σημαντικές εκθέσεις από την Επιτροπή, οι οποίες διαμόρφωσαν τη νέα δομή διακυβέρνησης του EOSC. Αυτές είναι οι εξής:

  • Προώθηση του EOSC στη πράξη - Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 2ου Υψηλού Επιπέδου για το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοιχτής Επιστήμης EOSC.
  • Η μετατροπή της FAIR σε πραγματικότητα - Έκθεση της Επιτροπής, FAIR Data Expert Group.

Η διοικητική δομή του EOSC αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της EOSC, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το Φόρουμ των ομάδων συμφερόντων (Stakeholder Forum). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες που επιλέχθηκαν πρόσφατα μέσω  ανοικτής δημόσιας διαδικασίας πρόσκλησης. Η διαδικτυακή πύλη του EOSC λειτουργεί ήδη  και αποτελεί πλέον την κύρια πηγή πληροφόρησης σχετικά με την πρωτοβουλία EOSC, τη διακυβέρνησή της, τη λειτουργία της, αλλά και τα επιλεγμένα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του EOSC έως το έτος 2021.

Το πιλοτικό σχέδιο EOSC υποστήριξε την πρώτη φάση της ανάπτυξης του EOSC. Αυτό συγκέντρωσε μια κοινοπραξία 33 πανευρωπαϊκών οργανισμών και 15 τρίτων μερών που κάλυψαν μια ευρεία σειρά επιστημονικών κλάδων και οργανισμών. Οι στόχοι του πιλοτικού προγράμματος ήταν να προτείνει και να δοκιμάσει ένα κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας για το EOSC, να αναπτύξει έναν αριθμό χρηστών που να επιδεικνύουν το σχέδιο και θα λειτουργήσουν  ως πρώτοι χρήστες υψηλού επιπέδου και να εμπλέξει τους εμπλεκόμενους φορείς στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ανάπτυξη δεξιοτήτων μιας ανοικτής διαδικασίας προσέγγισης στην επιστημονική έρευνα.

Το Σχέδιο S, μια πρωτοβουλία για την ανοιχτή πρόσβαση στα έγγραφα,  ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 από το cOAlition S/συνασπισμός S. Στόχος του σχεδίου S είναι από το 2020 και μετέπειτα οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που προκύπτουν από δημοσιές επιχορηγήσεις έρευνας πρέπει να δημοσιεύονται σε  περιοδικά ή πλατφόρμες ανοικτής/δημόσιας πρόσβασης στο κοινό.

Ο cOAlition S /συνασπισμός S, περιλαμβάνει σήμερα 15 εθνικούς οργανισμούς που είναι χρηματοδότες της έρευνας και τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα που συμφώνησαν να υλοποιήσουν με συντονισμένο τρόπο τις 10 αρχές του σχεδίου S, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που δεν περιορίζεται μόνο σε μέλη της Ευρώπης, αφού και άλλοι χρηματοδότες έρευνας παγκόσμια, σε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα καλούνται να συμμετέχουν. Το πιο πρόσφατο μέλος είναι το Ανώτερο Συμβούλιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (HCST) από την Ιορδανία, το οποίο εκπροσωπεί επίσης την πρώτη οργάνωση στη Μέση Ανατολή που συμμετέχει στη cOAlition S.

Η ομάδα δράσης για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας διευθύνεται επί του παρόντος από τον John-Arne Røttingen του Συμβουλίου Έρευνας της Νορβηγίας και τον David Sweeney από την Μ. Βρετάνια του  Research and Innovation (UKRI). Η  οδηγία εφαρμογής δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου. Περισσότερα από 600 άτομα ή οργανισμοί από 40 χώρες κατέθεσαν σχόλια και παρατηρήσεις  κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Αυτοί που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη διαδικασία ήταν ερευνητές, βιβλιοθηκονόμοι και βιβλιοθήκες, εκδότες και πανεπιστήμια, επιστημονικοί σύλλογοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οργανισμοί. Η συμβολή των παραπάνω αναλύεται και θα συμπεριληφθεί σε μια ενημερωμένη έκδοση των Oδηγιών εφαρμογής του Σχεδίου S, που αναμένεται την άνοιξη του 2019.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχετικά με το Σχέδιο S, η cOAlition S αναζητά έναν Πρωταθλητή Ανοικτής Πρόσβασης, που θα την εκπροσωπεί στις συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη και θα συμβάλει στην προώθηση, παρουσίαση και επικοινωνία του Σχεδίου S.

Πηγή: UKRO